fbpx

GMBS Algemene Leveringsvoorwaarden

GMBS Business Support, tezamen met handelsnamen GMBS Environmental Projects™ en GMBS Trade Services™, hierna gezamenlijk vertegenwoordigd en genoemd als “GMBS”, is een Nederlands adviesbureau dat is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09221544.

GMBS® is een op Azië georiënteerd Business Development Bureau dat zich richt op het initiëren en ondersteunen van internationale strategische marketing- en organisatieontwikkelingstrajecten van, met en voor overheden en private sector.

Omdat GMBS veel waarde hecht aan goede advisering en begeleiding, vindt zij het ook belangrijk dat er duidelijke ‘spelregels’ zijn. Voor haar en voor u. Deze spelregels staan hieronder in de Algemene Voorwaarden van GMBS zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.

1. Algemeen

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle overeenkomsten met GMBS ter zake dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advisering, voorlichting, onderzoek en verkoop van roerende zaken door GMBS.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
c. Op de door GMBS te verrichten ingenieurswerkzaamheden is de Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau 2001 (RVOI) van toepassing in aanvulling op deze algemene voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de GMBS voorwaarden en de RVOI prevaleren altijd de GMBS voorwaarden.
d. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
e. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
f. Indien GMBS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat GMBS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
g. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GMBS en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Offerte/opdracht

a. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding.
b. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door GMBS van een opdracht, dan wel door uitvoering van een opdracht door GMBS.
c. De omvang van de werkzaamheden onder een overeenkomst wordt bepaald door de offerte, inclusief de wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht.
d. GMBS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Prijzen

a. De door GMBS opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
b. Door GMBS in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden GMBS niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is GMBS gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta, en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
c. In geval van verhogingen van de netto prijzen zal de Opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien (14) dagen na kennisneming schriftelijk aan GMBS mededeelt. De Opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

4. Uitvoering van de overeenkomst

a. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de Opdrachtgever in de offerte genoemde (geschatte) termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal GMBS zo spoedig mogelijk met de Opdrachtgever overleggen. GMBS zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn zonder ingebrekestelling in verzuim zijn.
b. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt GMBS zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat.
c. GMBS heeft ten opzichte van de opdrachtgever slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
d. GMBS adviseert naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat GMBS niet kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen die als gevolg van het geadviseerde gebruik zijn ontstaan ten tijde van de advisering.
e. In geval van verkoop door GMBS van roerende zaken geldt dat GMBS geen andere garantie geeft dan in de offerte is omschreven, onverlet de eventuele garantie die de producent verstrekt, waarop uitsluitend jegens de fabrikant aanspraak gemaakt kan worden. GMBS zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever, na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
f. Terzake niet publiek-toegankelijke gegevens van de Opdrachtgever die GMBS in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich krijgt zal GMBS geheimhouding betrachten, in die zin dat GMBS deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de Opdrachtgever herleidbaar naar buiten zal brengen. Een verdergaande geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
g. Onderzoeksresultaten zullen op anonieme basis openbaar zijn, tenzij op verzoek van de Opdrachtgever schriftelijke geheimhouding wordt overeengekomen, waarbij de geheimhoudings- termijn maximaal één jaar na opleverings-/factureringsdatum zal bedragen.
h. Een eventuele geheimhoudingsplicht van GMBS geldt niet voorzover zij daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en verplichtingen van GMBS.
i. Indien door GMBS of door GMBS ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
j. GMBS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
k. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan GMBS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Verplichtingen en verantwoordelijkheid Opdrachtgever

a. In geval van interpretatie van data is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de selectie, representativiteit en tijdige terbeschikkingstelling van data aan GMBS.
b. De Opdrachtgever aanvaardt dat de kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van de advisering bij telefonische advisering niet ondenkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het advies voor zijn rekening komt.

6. Levering, risico en eigendom

a. Roerende zaken worden geleverd af die vestigingsplaats van GMBS waarmee gecontracteerd wordt en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken over op de Opdrachtgever.
b. In geval van levering van roerende zaken blijft GMBS eigenaar van alle aan de Opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs en alle bijkomende verplichtingen, zoals doch niet uitsluitend rente- en incassokosten, voor al deze zaken geheel is voldaan.
c. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting berusten uitsluitend bij GMBS.

7. Overmacht

a. GMBS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop GMBS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GMBS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van GMBS of van derden daaronder begrepen. GMBS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat GMBS zijn verbintenis had moeten nakomen.
c. GMBS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
d. Voorzoveel GMBS ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is GMBS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

8. Betaling

a. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. GMBS zal de Opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde factuur zenden.
b. Is in de opdrachtbevestiging of overeenkomst geen vaste prijs opgenomen, dan staat tussen partijen vast dat het te betalen bedrag door GMBS zal worden bepaald door nacalculatie op basis van de bij GMBS gebruikelijke tarieven en methoden.
c. GMBS behoudt zich het recht voor om periodiek facturen te zenden. GMBS kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen, ook indien dit niet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst is opgenomen.
d. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
e. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien GMBS echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
f. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting.
g. Ingeval een tussen GMBS en cliënt overeengekomen afspraak voor een betaald bedrijfsbezoek e.d., binnen 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak, door cliënt wordt geannuleerd, is cliënt 50% van het uurtarief verschuldigd. Cliënt ontvangt hiervoor een factuur. Dit alles geldt onverlet het recht van GMBS op volledige schadevergoeding.

9. Aansprakelijkheid

a. Indien GMBS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b. GMBS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat GMBS is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c. GMBS is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan GMBS te wijten tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien GMBS uit hoofde van de in de vorige zin bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde aansprakelijk is, geldt dat GMBS uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade van de Opdrachtgever tot een maximum bedrag van € 5.000,-, dan wel tot ten hoogste het bedrag dat de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is indien dit bedrag hoger is. Onder deze directe schade valt tevens te begrijpen schade die de Opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van GMBS lijdt.
d. GMBS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. In geen geval zal de aansprakelijkheid van GMBS uitgaan boven het bedrag dat onder de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.
f. De Opdrachtgever vrijwaart GMBS en/of de door GMBS bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van de werkzaamheden van GMBS door de Opdrachtgever of een ander aan wie de Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden ter beschikking heeft gesteld.

10. Klachten

a. De Opdrachtgever kan geen beroep meer doen op het feit dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt indien hij/zij niet binnen bekwame tijd nadat hij/zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken daarvan schriftelijk kennis heeft gegeven aan GMBS.
b. Klachten ten aanzien van facturen, uiterlijk waarneembare gebreken aan het geleverde en redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk en gedetailleerd bij GMBS te worden ingediend, bij gebreke waarbij elk beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.

11. Ontbinding

a. GMBS zal gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden en vergoeding van de hierdoor te lijden schade te eisen van de Opdrachtgever, in het geval de Opdrachtgever toerekenbaar niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien hij/zij surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, indien de Opdrachtgever overlijdt, of -in geval van een rechtspersoon- deze wordt ontbonden, of als het bedrijf van de Opdrachtgever wordt geliquideerd.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op overeenkomsten met GMBS is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
c. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter in Arnhem, tenzij GMBS de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van de Opdrachtgever, of dwingend recht anders voorschrijft.

CONTACT

Bij vragen over deze Algemene Leveringsvoorwaarden kunt u contact opnemen met:

GMBS Business Support
Postbus 4096
6803 EB Arnhem
I: www.gmbs.eu
E: support@gmbs.eu
T: +31 26 8403558

Download de GMBS Algemene Leveringsvoorwaarden in PDF.

Version 1.7: Jan 08, 2019